Razvojni program i takmičarske selekcije 2021

1. Razvoj amaterskih igrača u Srbiji

Razvojni put amaterskog igrača u Srbiji počinje sa baznog dela (Juniorskim programom koji sprovodi GAS) do juniorskog i takmičarskog programa u klubovima. Napredniji nivoi ovog programa su budući nacionalni timovi razvrstani po kriterijumima za ulazak u juniorski ili nacionalni tim Srbije.

Kroz različite programske aktivnosti koje se nadograđuju iz godine u godinu, intenzivno se radi na popularizaciji golfa u Srbiji.

Predlog juniorskih programa i materijal za njihovo sprovođenje GAS dostavlja registrovanim klubovima u zemlji. Dalji razvoj igrača usmeren je ka Nacionalnim timovima Srbije, uz ispunjenje svih ostalih kriterijuma neophodnih za kandidovanje u sastav timova.

2. Organizacijska struktura definisanja takmičarskih timova GAS

Sistem organizacijske strukture koja sprovodi programe GAS prikazana je sledećom šemom:

2.1. Predsednik

Predsednik u skladu sa čl.30 Statuta GAS, sprovodi utvrđenu politiku za razvoj golfa u Srbiji, predlaže i donosi druge akte, obezbeđuje sredstva za rad GAS, utvrđuje nagrade i priznanja GASa organizacijama i pojedincima za zasluge i rezultate u razvoju golfa, utvrđuje posebne programe o perspekivnim sportistima, odlučuje o edukacji, daje mišljenje GASu o aktivnim sportistima, odobrava izveštaje, predlaže kalendar domaćih i međunarodnih takmičenja, daje saglasnost na izabrane igrače koji čine reprezentaciju Golf asocijacije Srbije.

2.2. Stručni štab GAS

Stručni štab GAS je pomoćno radno telo Predsednika GAS i čine ga:

 1. Generalni sekretar,
 2. Trenerski tim,
 3. Timski lekar,
 4. Selektor

Stručni štab je u obavezi da:

 • Priprema, izvodi i analizira sledeće programe koji se organizovano sprovode u Srbiji:
  1. Juniorski program (na svim nivoima),
  2. Takmičarski program (na svim nivoima),
  3. Obuka novog kadra
 • Prati status razvoja igrača i njihov odnos prema zadatim ciljevima na nedeljnom nivou,
 • O svom radu izveštava Predsednika na mesečnom nivou

2.2.1. Generalni sekretar

Generalni sekretar GAS-a je izvršni organ GAS-a. Kao ovlašćeno lice od strane Predsednika GAS, Generalni Sekretar je odgovoran za kreiranje i rezultate Razvojnog programa i Nacionalnih selekcija.

2.2.2. Trenerski tim

Trenerski tim GAS je odgovoran za razvoj i implementaciju trenerskog programa za Nacionalni tim, Juniorski nacionalni tim i tim Perspektivnih sportista. Takođe aktivno učestvuju u planiranju i izvršenju svih procesa takmičenja timova.

Golf trener pruža stručnu pomoč igračima iz oblasti golf tehnike, pristupa igri i svih ostalih aspekata timskog pristupa Nacionalnim timovima. Golf trener je angažovan na pripremi i praćenju realizacije razvojnih programa kroz sledeće segmente:

a. Postavlja razvojne ciljeve igrača u skladu sa njihovim statusom i potrebama tima,
b. Direktno koordiniše rad igrača u zemlji i inostranstvu,
c. Aktivno prati individualni rad i rezultate svakog člana tima (statistiku igre, treninga i performansi), i korektivno reaguje u skladu sa pristupom,
d. Usklađuje rad na razvoju igrača sa stranim trenerima igrača (individualni, klupski, koledž) i kalendar takmičenja,
e. Iznosi rezultate i daje mišljenje o individualnom razvoju igrača Stručnom štabu GAS,
f. Sarađuje sa stručnim štabom na izradi kalendara takmičenja tima za nastupajuću sezonu, ali i korektivno reaguje u slučaju promene uslova u sezoni i individualnim prilikama za igrače,
g. Aktivno učestvuje u pripremi, organizaciji i realizaciji trening kampova u Srbiji i inostranstvu,
h. Po potrebi predstavlja GAS na zvaničnim takmičenjima,
i. O rezultatu svog rada izveštava Generalnog sekretara na mesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou.

Trener za fizičku spremnost igrača pruža stručnu pomoč igračima iz oblasti specifičnih golf vežbi i opšte fizičke kondicije koji su nophodni za uspešni razvoj Nacionalnih timovima. Trener za fizičku spremnost igrača je angažovan na pripremi i praćenju realizacije razvojnih programa kroz sledeće segmente:

a. Postavlja razvojne ciljeve igrača u skladu sa statusom njihove fizičke pripremljenosti,
b. Aktivno prati individualni rad i rezultate svakog člana tima (fizičku pripremljenost, redovnost treninga i performansi), i korektivno reaguje u skladu sa pristupom,
c. Direktno sarađuje sa igračima u zemlji i inostranstvu,
d. Iznosi rezultate i daje mišljenje o individualnom razvoju igrača Stručnom štabu GAS,
e. Komunicira sa individualnim trenerima (golf i kondicionim) igrača i na raspolaganju im je za saradnju,
f. Učestvuje u organizaciji i realizaciji trening kampova,
g. Po potrebi može predstavljati GAS na zvaničnim takmičenjima,
h. O rezultatu svog rada izveštava Generalnog sekretara na mesečnom, polugodišnjem igodišnjem nivou.

 

2.2.3. Timski lekar

Timski lekar u okviru Stručnog štaba GAS ima specifična zaduženja iz oblasti zdravstva u sportu kao podrška uspešnom razvoju Nacionalnih timova. Timski lekar je u obavezi da:

a. Prati zdravstvena stanja takmičara tokom treninga i u takmičarskom delu sezone,
b. Koordiniše preventivne i redovne aktivnosti sa Zavodom za sport i medicinu sporta Republike Srbije,
c. Sarađuje sa Stručnim štabom GAS na primeni eventualnih novina u oblasti zdravstva u sportu,
d. o rezultatima svog rada izveštava Stručni štab GAS na polugodišnjem i godišnjem nivou,
e. Kao odgovorno lice za Antidoping program vrši nadzor i sprovođenje mera za sprečavanje dopinga kod Nacionalnih selekcija

2.2.4. Selektor Nacionalnih timova

Selektor NT koordinira rad Nacionalnih timova i aktivno učestvuje u planiranju, izvršenju i analizi svih procesa takmičenja timova sa ciljem postizanja definisanih rezultata u takmičarskoj sezoni.

Selektor NT u obavezi je da:

a. Izradi predlog plana i programa takmičenja u skladu sa odobrenim budžetom,
b. Vrši nadzor i sprovođenje analizu trening procesa svih timova,
c. Vrši koordinaciju između trenerskih kadrova i stručnih saradnika timova,
d. Vrši organizaciju takmičarskih prijava za turnire,
e. Po potrebi predstavlja GAS na zvaničnim takmičenjima,
f. O rezultatima svog rada izveštava Generalnog sekretara na mesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou

U slučaju da GAS nema imenovanu osobu za Selektora, Generalni sekretar će delegirati specifična zaduženja članovima Stručnog štaba.

3.1.2. Ciljevi programa

Sadržaj ovog programa utiče na dosledno sprovođenje osnovnih (opštih) ciljeva fizičkog vaspitanja i to su:

a. Zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom,
b. Razvijanje koordinacije, gipkosti, ravnoteže i eksplozivne snage,
c. Sticanje motoričkih umenja u svim prirodnim (filogenetskim) oblicima kretanja u različitim uslovima: elementarnim igrama, ritmici, plesnim vežbama i vežbama na tlu,
d. Upoznavanje sa kretnim mogućnostima i ograničenjima sopstvenog tela,
e. Stvaranje pretpostavki za pravilno držanje tela, jačanje zdravlja i razvijanje higijenskih navika,
f. Formiranje i ovladavanje elementarnim oblicima kretanja - "motoričko opismenjavanje",
g. Stvaranje uslova za socijalno prilagođavanje učenika na kolektivan život i rad

Pored osnovnih (opštih) ciljeva fizičkog vaspitanja ovaj program ima za cilj upoznavanje i savladavanje osnovnih golferskih sadržaja od strane mlađeg školskog uzrasta:

a. Osnovni golferski pojmovi,
b. Osnovna golferska pravila,
c. Osnovni golferski udaraci (tehnika i metodika),
d. Vrline koje krase svakog golfera,
e. Osnove za igra na golf terenu

Očekivani rezultat uspešno realizovanog programa je povećanje broja juniora u klupskim golf programima, razvoj njihove takmičarske ambicije i na kraju učešće u budućim Nacionalnim timovima.

3. Juniori do 14 godina

U kategoriju Juniora do 14 godina spadaju deca koja kroz Juniorski školski golf program ili klupske juniorske programe imaju priliku da učestvuju na juniorskim turnirima GAS - Mini Cup, Midi Cup, Juniors Challenge, Juniorska Liga Srbije u skladu sa propozicijama za svako pojedinačno takmičenje.

Učešćem na Juniorskoj ligi Srbije, državljani Srbije imaju mogućnost da se nađu na Ranking listi GAS-a. Plasman na Ranking listu predstavlja jedan od uslova za dalji razvoj igrača i u zavisnosti od ostvarenih rezultata mogućnost ulaska u Juniorski nacionalni tim Srbije. Učestvovanje na ovakvim turnirima našim najmlađim golferima predstavlja ključni korak za upoznavanje sa narednim razvojnim kategorijama i ozbiljnijim takmičenjima koja ih očekuju.

3.1. Juniorski školski program

Program se realizuje u periodu od jedne školske kalendarske godine i namenjen je učenicima mlađeg školskog uzrasta (od prvog do četvrtog razreda).

Program realizuje Golf asocijacija Srbije u saradnji sa Savezom za Školski sport Srbije po osnovnim školama (fiskulturne sale, školska dvorišta) kao i na golf vežbalištu, golf terenu ili prostoru koji je specijalno pripremljen za realizaciju ovog projekta.

3.1.1. Plan realizacije projekta po fazama

 1. Testiranja svih učenika - učesnika u programu u svim školama:
  Realizacija do 15. marta 2021. godine,
  Izveštaj o testiranju sa potrebnim informacijama dostaviti Savezu najkasnije do kraja marta 2021.
 2. Kvalifikacije za školski tim:
  Realizacija do 15 aprila 2021. godine,
  Izveštaj o kvalifikacijama sa potrebnim informacijama dostaviti Savezu najkasnije pet dana nakon završenih kvalifikacija;
 3. Finale Državnog školskog prvenstva u golfu,
  Realizacija do kraja juna 2021. godine

GAS i Savez za školski sport će nastaviti da prate razvoj trenutne epidemiološke situacije i popotrebu usklađivati kalendar dešavanja u 2021.

3.1.2. Ciljevi programa

Sadržaj ovog programa utiče na dosledno sprovođenje osnovnih (opštih) ciljeva fizičkog vaspitanja i to su:

a. Zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom,
b. Razvijanje koordinacije, gipkosti, ravnoteže i eksplozivne snage,
c. Sticanje motoričkih umenja u svim prirodnim (filogenetskim) oblicima kretanja u različitim uslovima: elementarnim igrama, ritmici, plesnim vežbama i vežbama na tlu,
d. Upoznavanje sa kretnim mogućnostima i ograničenjima sopstvenog tela,
e. Stvaranje pretpostavki za pravilno držanje tela, jačanje zdravlja i razvijanje higijenskih navika,
f. Formiranje i ovladavanje elementarnim oblicima kretanja - "motoričko opismenjavanje",
g. Stvaranje uslova za socijalno prilagođavanje učenika na kolektivan život i rad.

Pored osnovnih (opštih) ciljeva fizičkog vaspitanja ovaj program ima za cilj upoznavanje i savladavanje osnovnih golferskih sadržaja od strane mlađeg školskog uzrasta:

a. Osnovni golferski pojmovi,
b. Osnovna golferska pravila,
c. Osnovni golferski udaraci (tehnika i metodika),
d. Vrline koje krase svakog golfera,
e. Osnove za igra na golf terenu.

Očekivani rezultat uspešno realizovanog programa je povećanje broja juniora u klupskim golf programima, razvoj njihove takmičarske ambicije i na kraju učešće u budućim Nacionalnim timovima.

3.1.3. Učesnici u realizaciji programa:

 • Golf asocijacija Srbije,
 • Savez za školski sport Srbije,
 • Osnovne škole sa teritorije Republike Srbije 

3.1.3.1. Spisak Osnovnih škola uključenih u projekat

U ovaj Projekat do sada su uključene osnovne škole sa teritorije cele Republike Srbije:

 1. OŠ „Žarko Zrenjanin“, Apatin
 2. OŠ „Mirosav Stiković“, Prijepolje
 3. OŠ „Dragiša Luković Španac”, Kragujevac 
 4. OŠ “Jovan Popović”, Kragujevac
 5. OŠ „Braća Jerković”, Železnik
 6. OŠ „Ljubica Radosavljević Nada”,Zaječar
 7. OŠ „Jovan Popović”, Kruševac
 8. OŠ „Sveti Sava”, Subotica
 9. OŠ „Bubanjski heroji”, Niš
 10. OŠ 1. Oktobar”, Zrenjanin
 11. OŠ „Mladost”, Novi Beograd
 12. OŠ „Ivo Andrić“ Niš
 13. OŠ „Laza Kostić“ Novi Beograd
 14. OŠ „Ivo Andrić” , Beograd
 15. OŠ „Radivoj Popović“, škola za decu sa posebnim potrebama, Beograd
 16. OŠ „Božo Tomić”, Čačak
 17. OŠ „Sveti Sava“, Pirot
 18. OŠ „Dušan Radović“, Pirot
 19. OŠ „22. jul“, Inđija
 20. OŠ „Isidora Sekulić“, Pančevo

 

Program je otvoren za nove škole koje su u mogućnosti da uključe program. Shodno okolnostima će biti omogućeno da se uključe tokom sezone.

Ostavljena je mogućnost priključivanja i ostalih timova privatnih osnovnih škola i edukativnih ustanova koje su spremne da primene program i po njemu rade i formiraju svoje timove. Finansiranje ovakvih programa ne spada u domen programa koji podržava Savez za školski sport Srbije.

3.1.4. Školski timovi

Kroz plansko sprovođenje programa rada svaka škola će do kraja marta imati formiran tim od 12 takmičara (2 učenika za svaki razred i 4 dodatne izmene, po jedan učenik za svaki razred) koji će predstavljati tu školu na završnom takmičenju krajem školske godine. Nastavnik tokom realizacije programa beleži ostvarene rezultate svakog učenika i na osnovu toga će izabrati najbolji tim za svoju školu.

Ukupan broj učesnika u ovom projektu čine svi učenici u mlađem školskom uzrastu (od prvog do četvrtog razreda) iz svih osnovnih škola koje uzmu ušešće u ovom projektu a najbolja škola će biti ona čiji Tim na Državnom prvenstvu ostvari najbolje rezultate.

3.1.5. Realizacija programa

Program se realizuje kroz tri faze:

 • Testiranja svih učenika - učesnika u programu u svim školama,
 • Kvalifikacije za školski tim,
 • Državno školsko prvenstvo u golfu

Testiranja svih učenika - učesnika u programu u svim školama će se vršiti kroz samo sprovođenje programa kroz rad u prvih 8 nastavnih jedinica nakon čega će nastavnici moći da odrede 25 najuspešnijih učenika na osnovu broja ostvarenih poena kroz testiranje na časovima. Ovih 25 učenika čine širi tim svake škole, a kroz dalji rad i sprovođenje programa škole će dobiti timove od 12 takmičara (8+4 učenika).

Kvalifikacije za školski tim se sprovode kroz realizaciju nastavnih jedinica 11 i 12 gde učenici na osnovu ostvarenog rezultata konkurišu za tim njihove škole. Kroz praktičan rad (igranje golfa na ova dva časa) učenici koji su se našli u širem sastavu školskog tima će po ostvarenom rezultatu ući u TIM ŠKOLE i predstavljanje svoju školu na Državnom školskom prvenstvu koje će se realizovati u terminu maj-jun 2021. godine.

Državno školsko prvenstvo u golfu će se realizovati u terminu maj-jun 2021. godine, a učešće na ovom takmičenju će uzeti timovi svih osnovnih škola koje budu uključene u sistem kvalifikacije našeg projekta. Na Državnom školskom prvenstvu timovi će prikazivati sve ono što su naučili i uvežbali tokom školske godine kroz golferski poligon (golf teren) gde će igrati tri rupe PAR 3 (20m), PAR 4 (30m) i PAR 5 (50m) i pobednik će biti onaj tim koji na kraju bude imao najmanji broj udaraca nakon što svi takmičari odigraju tj. završe golf poligon –teren. Svaki tim će tokom igre na golf poligonu-terenu imati svog pratioca koji će im pomoći da lakše odigraju golf poligon - teren.

3.1.6. Golf oprema koja se koristi u projektu

Pravilno izvođenje udaraca od strane učenika uz pomoć instruktora golfa i ispravna upotreba SNAG opreme koja se koristi u radu sa učenicima su osnova za uspešan start i ulazak u svet golfa. Pored ovih osnovnih stvari, najveća moguća pažnja mora biti posvećena bezbednosti učenika na času (treningu) golfa. Zbog specifičnosti opreme koja se koristi, organizacija časa (treninga) mora biti besprekorna i unapred isplanirana kako bezbednost učenika ni u jednom momentu ne bi bila ugrožena

.

3.1.7. Program rada kvalifikacionog perioda

Program rada se sastoji iz 12 radnih celina kojima su obuhvaćene sve oblasti golfa i u njima se nalaze sadržaji koji se odnose na osnovne golf udarce, tehniku i metodiku učenja tih udaraca kao i sadržaji koji su usmereni na celokupan rast i razvoj učenika u mlađem školskom uzrastu.

Pored toga, program sadrži detaljan plan realizacije testiranja, kvalifikacija za školski tim kao i informacije i program sprovođenja Državnog školskog prvenstva 2021.godine.

3.2. Rekereativni i takmičarski programi u klubovima

Rekreativni i takmičarski omladinski program u klubovima, kao i Škola golfa za juniore sprovode se prema razvrstanim nivoima i programima.

Svaki nivo je nadogradnja prethodnog i obuhvata pojedinačne oblasti: ponašanje i pravila, patovanje, kratku igru, dugu igru, igru na terenu, fizičku pripremu i mentalni trening.

Viši nivoi, od šestog do desetog uključuju strategiju igre i detaljnije poznavanje pravila golfa.

GAS distribuira knjižice svim klubovima u Srbiji, sa preporukom da klubovi na osnovu zadatih ciljeva po nivoima kreiraju juniorske programe, čime se obezbeđuje uniformisan stručan rad u svim centrima golfa i ujedno materijal za polaznike.

Klubovi su dužni da mesečno izveštavaju GAS o juniorskom programu koji sprovode u Klubu.

4. Takmičarske selekcije

4.1. Perspektivni sportisti

U perspektivne sportiste ubrajamo golfere koji svojim radom i zalaganjem pokazuju potencijal za buduće rezultate i kvalifikovanje za Nacionalne timove.

Razvojni put perspektivnih golfera, tj cilj njihovog uključivanja u programe GAS su:

 • Socijalna konekcija i građenje timskog duha,
 • Mentalno zdravlje i ishrana,
 • Zdrav EKO sistem, okruženje, priroda,
 • Disciplinovani pristup razvoju golf tehnike i konkretno merenje učinka,
 • Usmerena fizička aktivnost,
 • Opšti golf razvoj:
  Iskustvo na velikim međunarodnim turnirima,
  Nacionalni ranking GAS,
  Internacionalni ranking (WAGR)
 • Podrška Golf asocijacije Srbije,
  Koordinacija, raspis, prijave

4.1.1. Kriterijum

Kriterijumi za članstvo u timu Perspektivnih sportista predstavljeni su u tabeli:

4.1.2. Obaveze Perspektivnih sportista

Obaveza člana tima Perspektivnih sportista je da se sa poštovanjem odnosi prema ostalim članovima timova i Stručnom štabu GAS.

Svaki član tima (ili njegovi roditelji za one koji nemaju 18 godina) potpisuje "Ugovor o angažovanju sportista-reprezentativaca u golfu" i dužan je da se pridržava svih obaveza navedenih Ugovorom tokom trajanja istog.

Ugovorom su prava i obaveze članova tima i GAS detaljno opisane, a u nastavku navodimo samo neke od njih.

4.1.3. Program GAS za Perspektivne sportiste

 • Plan treninga (Nacionalni golf trener i trener za fizičku spremnost) i koordinacija sa individualnim trenerima
 • Oprema (golf odeća) sa nacionalnim obeležjima
 • Koordinacija prijave za učešće na međunarodnim turnirima
 • Učešće na Kampu perspektivnih sportista GAS 2021 volonterski rad za GAS (prezentacije golfa za juniore, GAS takmičenja za Juniore do 14 godina) u skladu sa definisanim kalendarom, takmičarskim i školskim obavezama igrača
 • Refundacija troškova jednog međunarodnog turnira u ukupnom iznosu ne većem 350eur
 • Priprema perspektivnih sportista za ulazak u viši rang timova
 • Bodovni sistem - Ranking
 • Beneficije u golf klubovima članovima GAS (detaljno definisane ugovorom)
 • U konkurenciji sa igračima iz Juniorskog Nacionalnog tima mogućnost učešća na European Young Masters timskom takmičenju

4.2. Juniorski Nacionalni tim - ženski i muški do 21 godine

4.2.1. Kriterijum

Kriterijumi za članstvo u juniorskom nacionalnom timu Srbije predstavljeni su u tabeli:

Postoji mogućnost priključivanja timu i po osnovu WILD CARD poziva od strane Selektora i Stručnog štaba pod uslovima da se zadati kriterijumi moraju ispuniti do 01.07. Obaveza člana Juniorskog Nacionalnog tima je da se sa poštovanjem odnosi prema ostalim članovima timova i Stručnom štabu GAS.

Svaki član tima (ili njegovi roditelji za one koji nemaju 18 godina) potpisuje "Ugovor o angažovanju sportista-reprezentativaca u golfu" i dužan je da se pridržava svih obaveza navedenih Ugovorom tokom trajanja istog.

Ugovorom su prava i obaveze članova tima i GAS detaljno opisane, a u nastavku navodimo samo neke od njih.

4.2.2. Obaveze članova Juniorskog Nacionalnog tima

 • Poznavanje i poštovanje Disciplinskog pravilnika GAS
 • Praćenje individualnog programa razvoj golfera (golf i fizička pripremljenost)
 • Prisustvo na zakazanim treninzima Nacionalnog tima
 • Prijavljen lični golf trener (klupski, online, college)
 • Volonterski rad za GAS (prezentacije golfa za juniore, GAS takmičenja za Juniore do 14 godina) u skladu sa definisanim kalendarom, takmičarskim i školskim obavezama igrača
 • Individualni godišnji golf plan koji se dostavlja na početku sezone Stručnom štabu
 • Obavezan obavljen sistematski pregled na šest meseci
 • U skladu sa Pravilima o vođenju hendikepa igrač ne može imati dva primarna kluba koja vode WHS HCP u isto vreme. Ukoliko je igrač član dva kluba koji su članovi različitih nacionalnih golf federacija, igrač mora odabrati jedan klub koji će voditi WHS HCP.

4.2.3. Program GAS za članove Juniorskog Nacionalnog tima

 • Pripremljen individualni program razvoja golfera (golf i fizička pripremljenost)
 • Program treninga sa Nacionalnim trenerima usklađen sa takmičarskom sezonom i dostupnim resursima GAS
 • Oprema (golf odeća) sa nacionalnim obeležjima
 • Predložen individualni program takmičenja za aktuelnu sezonu
 • Refundacija 2 turnira sa EGA/WAGR kalendara do 450eur po turniru
 • Beneficije u golf klubovima članovima GAS (detaljno definisane ugovorom)
 • Individualni izveštaj o igraču na kraju takmičarske sezone

4.3. Nacionalni tim - ženski i muški do 25 godina

4.3.1. Kriterijum

Kriterijumi za članstvo u Nacionalnom timu Srbije predstavljeni su u tabeli:

Postoji mogućnost priključivanja timu i po osnovu WILD CARD poziva od strane Selektora i Stručnog štaba pod uslovima da se zadati kriterijumi moraju ispuniti do 01.07.

Obaveza člana Nacionalnog tima je da se sa poštovanjem odnosi prema ostalim članovima timova i Stručnom štabu GAS.

Svaki član tima (ili njegovi roditelji za one koji nemaju 18 godina) potpisuje "Ugovor o angažovanju sportista-reprezentativaca u golfu" i dužan je da se pridržava svih obaveza navedenih Ugovorom tokom trajanja istog.

Ugovorom su prava i obaveze članova tima i GAS detaljno opisane, a u nastavku navodimo samo neke od njih.

4.3.2. Obaveze članova Nacionalnog tima

 • Poznavanje i poštovanje Disciplinskog pravilnika GAS
 • Praćenje individualnog programa razvoj golfera (golf i fizička pripremljenost)
 • Prisustvo na zakazanim treninzima Nacionalnog tima
 • Prijavljen lični golf trener (klupski, online, college)

 

4.3.2. Obaveze članova Nacionalnog tima

 • Volonterski rad za GAS (prezentacije golfa za juniore, GAS takmičenja za Juniore do 14 godina) u skladu sa definisanim kalendarom, takmičarskim i školskim obavezama igrača
 • Individualni godišnji golf plan koji se dostavlja na početku sezone Stručnom štabu
 • Obavezan obavljen sistematski pregled na šest meseci
 • U skladu sa Pravilima o vođenju hendikepa igrač ne može imati dva primarna kluba koja vode WHS HCP u isto vreme. Ukoliko je igrač član dva kluba koji su članovi različitih nacionalnih golf federacija, igrač mora odabrati jedan klub koji će voditi WHS HCP

4.3.3. Program GAS za članove Nacionalnog tima

 • Pripremljen individualni program razvoja golfera (golf i fizička pripremljenost)
 • Program treninga sa Nacionalnim trenerima usklađen sa takmičarskom sezonom i dostupnim resursima GAS
 • Oprema (golf odeća) sa nacionalnim obeležjima
 • Predložen individualni program takmičenja za aktuelnu sezonu
 • Refundacija 3 turnira sa EGA/WAGR kalendara
  do 450eur po turniru za članove tima u Srbiji
  do 500eur po turniru za članove tima koji ne žive u Srbiji ili studiraju i igraju golf u inostranstvu
 • Beneficije u golf klubovima članovima GAS (detaljno definisane ugovorom)
 • Individualni izveštaj o igraču na kraju takmičarske sezone

4.4. Mid-Amateur tim

4.4.1. Kriterijum

Kriterijumi za članstvo u Mid-Amateur timu Srbije predstavljeni su u tabeli:

U skladu sa Statutom GAS, čl.42 pored Prvog tima i Juniorske reprezentacije, GAS može da formira i druge golf reprezentacije, kao što su Mid-Amateur i Seniorska reprezentacija.

4.4.2. Obaveza članova Mid-Amateur tima Srbije:

 • Zastavu, grb Republike Srbije i simbole reprezentacije, takmičari mogu nositi samo na takmičenjima na kojima se takmiče za reprezentaciju Srbije u skladu sa ZOS i Statutom GAS. 
 • Na međunarodnim takmičenjima, kao predstavnik Srbije, reprezentativci mogu učestvovati samo uz prethodnu saglasnost GAS. GAS može da uskratiti davanje saglasnosi ukoliko proceni da isto može da šteti interesu i ugledu Republike Srbije,
 • Poznavanje propisa Disciplinskog pravilnika GAS-a.

4.4.3. Podrška Golf asocijacije Srbije:

 • Redovnom izveštavanju o raspisiva i uslovima za Mid-Amateur prvenstva u Evropi
 • Prijavi timova za Evropsko Mid-Amateur Prvenstvo ukoliko su ispunjeni uslovi zapostojanje tima
 • Odobravanje korišćenja timskog obeležja, grba asocijacije, naziva Srbija i zastave Srbije
 • Refundacijom kotizacija za Evropska takmičenja, ukoliko su obuhvaćena budžetom GAS

4.5. Seniorski tim

4.5.1. Kriterijum

Kriterijumi za članstvo u Seniorskom timu Srbije predstavljeni su u tabeli:

U skladu sa Statutom GAS, čl.42 pored Prvog tima i Juniorske reprezentacije, GAS može da formira i druge golf reprezentacije, kao što su Mid-Amateur i Seniorska reprezentacija.

4.5.2. Obaveza članova Seniorskog tima Srbije:

 • Zastavu, grb Republike Srbije i simbole reprezentacije, takmičari mogu nositi samo na takmičenjima na kojima se takmiče za reprezentaciju Srbije u skladu sa ZOS i Statutom GAS.
 • Na međunarodnim takmičenjima, kao predstavnik Srbije, reprezentativci mogu učestvovati samo uz prethodnu saglasnost GAS. GAS može da uskratiti davanje saglasnosi ukoliko proceni da isto može da šteti interesu i ugledu Republike Srbije.
 • Poznavanje propisa Disciplinskog pravilnika GAS-a.

4.5.3. Podrška Golf asocijacije Srbije:

 • Redovnom izveštavanju o raspisiva i uslovima za Seniorska prvenstva u Evropi
 • Prijavi timova za Evropsko Seniorsko Prvenstvo ukoliko su ispunjeni uslovi za postojanje tima
 • Odobravanje korišćenja timskog obeležja, grba asocijacije, naziva Srbija i zastaveSrbije
 • Refundacijom kotizacija za Evropska takmičenja, ukoliko su obuhvaćena budžetom GASa

5. Ranking sistem - Rangas

RANGAS je sistem koji se koristi za merenje učinka igrača Nacionalinh timova i kandidata za učešće u Nacionalnim timovima Srbije.

Uslov za prisustvo igrača na ranking listi je:

 • državljanstvo Republike Srbije
 • starosna granica
 • članstvo u golf klubu registrovanom u GAS-u
 • ispunjenje kriterijuma predviđenih bodovnim sistemom 

5.1. Muške i ženske starosne kategorije

 1. Juniori do 14 godina
 2. Juniori do 18 godina
 3. Amateri 18+
 4. Amateri 25+
 5. MidAmateri 35+ (dame 30+)
 6. Seniori 55+ (dame 50+)
 7. Juniorski nacionalni tim
 8. Nacionalni tim

Sistem je postavljen tako da prepoznaje nivo takmičenja koja igrači odigraju u Srbiji i inostranstvu.

Bodovnim sistemom Ranking-a GAS koji je sastavni deo ovog dokumenta objašnjena je raspodela bodova.

Broj osvojenih rangirajućih poena uzima se u obzir za period od 01.11. tekuće godine do 31.10. naredne godine.

6. Plan takmičenja 2021

Plan takmičenja za selekcije nacionalnih timova za 2021.godinu.

6.1. Državna takmičenja u okviru GAS

 • Maj 6-8 Otvoreno prvenstvo Srbije (WAGR)
 • Juli 2-4 Otvoreno juniorsko prvenstvo Srbije (WAGR)
 • Avgust 28-29 Mid-Amateur prvenstvo Srbije
 • Avgust 28-29 Otvoreno seniorsko prvenstvo Srbije

6.2. Ligaška takmičenja u okviru GAS

 • Mart 26-28 I kolo Srpske amaterske lige
 • April 9-11 II kolo Srpske amaterske lige
 • Juli 22-24 III kolo Srpske amaterske lige
 • Avgust 20-22 IV kolo Srpske amaterske lige
 • Oktobar 8-10 V kolo Srpske amaterske lige

6.3. Evropska i svetska timska takmičenja

 • Jul 7-10 Evropsko ekipno prvenstvo za muškarce - Division II (Estonia)
 • Jul 28-31 Evropsko ekipno prvenstvo za devojke -Team Shield (Letonija)
 • Jul 22-24 European Young Masters (Finska)

6.4. Ekipna takmičenja u okviru GAS

 • Maj Prijateljski dvomeč Srbija-Slovenija (Slovenija) TBA

6.5. Preporuka individualnih takmičenja u Evropi

6.5.1. Kategorije Perspektivnih sportista i Juniorski Nacionalni tim

Zbog čestih promena datuma održavanja međunarodnih turnira usled širenja zarazne bolesti COVID-19, o izmenama termina preporučenih turnira potrebno je informisati se na EGA sajtu – OVDE.

Datum Naziv turnira Mesto održavanja
21. - 28.02. Golf Mad Open 2021 Turska, Cornelia Diamond GC
TBA Slovenian International Amateur Ladies' & Men's Championship Slovenija, TBA
20. - 23.05. Cyprus Amateur Men's Open Kipar, Minthis GC
27 - 29.05. Bulgarian Ladies' & Men's Amateur Open Championship Bugarska, Thracian Cliffs & BlackSeaRama
18 - 20.06. Slovenian International Junior Championship Slovenija, GC Arboretum
17 - 20.06. Croatian International Men&Ladies Amateur Championship Hrvatska, Riverside Golf Zagreb
14 - 17.07 Dutch Junior Open Holandija, GC Toxandria
13 - 15.08. Hungarian Junior Open Championship Mađarska, Balaton GC
25 - 27.08 Hellenic International Junior Golf Championship (Girls&Boys) Grčka, TBA
3 - 5.09. Macedonian Amateur Open Championship 2021 Bugarska, Pirin GC
17 - 19.09. Croatian International Junior Championship (Girls&Boys) Hrvatska, Riverside Golf Zagreb

6.5.2. Kategorija Nacionalni tim

Datum Naziv turnira Zemlja
21 - 28.02. Golf Mad Open 2021 Turska, Cornelia Diamond GC
24 - 27.02. Portuguese International Men Amateur Championship Portugal, Montado Golf
3 - 7.08. Spanish International Ladies' Amateur Championship Španija, RCG Sevilla
TBA Slovenian International Amateur Ladies' & Men's Championship Slovenija, TBA
20 - 23.05. Cyprus Amateur Men's Open Kipar, Minthis GC
27 - 29.05. Bulgarian Ladies' & Men's Amateur Open Championship Bugarska, Thracian Cliffs & BlackSeaRama
17 - 20.06 Croatian International Men&Ladies Amateur Championship Hrvatska, Riverside Golf Zagreb
21 - 24.07. European Ladies Amateur Championship Engleska, Alwoodley GC
23 - 25.07. Hungarian Amateur Open Championship Mađarska, Zala Springs
04 - 07.08 Czech international Amateur Championship Češka, Kuneticka Hora
12 - 14.08. Dutch Amateur Championship Ladies & Men Holandija, Eindhovensche
03 - 05.09 Macedonian Amateur Open Championship 2021 Bugarska, Pirin GC
16 - 19.09. MVK Turkish Ladies & Mens Amateur Open Championship Turska, TBA

6.5.3. Kategorija Mid-Amatera i Seniora

Datum Naziv turnira Zemlja
26 - 28.04 Croatian International Mid-Amateur Championship (Ladies & Men) Riverside Golf Zagreb, Hrvatska
2 - 4.07. Croatian International Mid-Amateur Championship (Ladies & Men) Riverside Golf Zagreb, Hrvatska
15 - 17.07. Czech International Mid-Amateur Championship Cerny Most, GC Black Bridge, Češka
6 - 8.08. Slovak Mid-Am Championship Red Oak Nitra, Slovačka
24 - 25.09. Dutch International Open Mid Amateur Championship Golfbaan Purmerend, Holandija
24 - 26.09. Cyprus Senior Ladies' & Men's Amateur Open Aphrodite Hills, Kipar

7. Kamp perspektivnih sportista - GAS

 • Jul 5-9 Beograd, Hotel Trim

Napomena:

Za pojedinačno takmičenje može se formirati Nacionalni tim na osnovu:

 • Kvalifikacijskih takmičenja
 • Wild card – poziv predsednika GAS
 • Rankinga GASa
 • Kategorizacija aktivnosti GAS kalendar

 

LIVE Score