Pravila i sudijska organizacija

Pravila o licenciranju sudija

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Sl.glasnik RS, br.24/2011), Pravilniku o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilniku o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, Pravilniku o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, Odlukama Pravila Golfa Upravnog tela za golf i sprovođenje pravila golfa za ceo svet, Statuta Golf asocijacije Srbije, Skupština Golf asocijacije Srbije, na sednici održanoj dana 06.02.2018. godine, donela je:

Pravilnik o licenciranju sudija u golfu

Etički kodeks golf sudija

Upravni odbor Golf asocijacije Srbije dana 14. Februara, 2013 na predlog Odbora za sudije i pravila od dana 8. Februara , 2013 usvojilo je Etički kodeks golf sudija.

Sudija oblikuje svoju ličnost u skladu sa opštim važećim etičkim načelima. Njegove stručne odluke i postupanja proilaze isključivo iz poštovanja igre golfa i Pravila golfa. Sudija sve vreme usavršava svoje stručno znanje i kreativno doprinosi razvoju golfa, sudijske struke i njene delatnosti. Svestan je privrženosti sudijske struke i sa svojim stručnim radom doprinosi utvrđivanju njenog ugleda i kolektivnog duha. U svom radu vodi se prema uputstvima takmičarske komisije i uputstvima za rad sudija sa licencom GAS. Kod rasuđivanja je umiren i obraća se sa poštovanjem igraču. O svom rasuđivanju i mogućim sporovima sa igračima uvek obavesti takmičarsku komisiju. Sudija koji učestvuje na takmičenju kao takmičar, ne predstavlja se kao sudija i prepušta rešavanje mogućih sporova takmičarskoj komisiji. Sudija podržava svoje sudijske kolege i poštuje njihovo stručno znanje. Sudija se zalaže za ciljeve GAS i nesporazume rešava u otvorenom i jednakopravnom dijalogu u samom GAS-u. U javnosti je lojalan asocijaciji i sa svojim delovanjem doprinosi njenom ugledu. Sudija ne omalovažava rad organa GAS. Sudija (osim na oficijalnim sastancima) ne ocenjuje rad trenera, igrača i kolega sudija. Sudija ne sme raditi reklamu u svoju korist i tražiti publicitet, pogotovo ne na račun svojih kolega. Svoj kvalitet iskazuje suđenjem i radom u organima GAS. Odgovornost sudija za kršenje etičnog kodeksa ispituje Odbor za sudije i pravila GAS i može mu izreći opomenu. O mogućem ponovnom kršenju raspravlja Disciplinska komisija GAS, koja može sudiji oduzeti licencu ili zabraniti ponovni rad.

Predsednik UO - Dragan Šolak

Licencirane sudije

Ime i prezime Kategorija Broj licence Datum isteka
Borislav Todorović Međunarodni sudija golfa 9/19 01.04.2022.
Goran Pajkić Međunarodni sudija golfa 10/19 01.04.2022.
Zoran Antonijević Međunarodni sudija golfa 3/20 15.03.2023.
Ivica Suturović Međunarodni sudija golfa 1/20 15.03.2023.
Milan Ilić Međunarodni sudija golfa 2/20 15.03.2023.
Vladimir Simeunović Nacionalni sportski sudija 7/19 01.04.2022.
Nenad Simeunović Nacionalni sportski sudija 6/19 01.04.2022.
Robert Savić Nacionalni sportski sudija 8/19 01.04.2022.
Milica Ošap Sportski sudija 1/19 15.03.2022.
Zorica Pintarić Privremena radna licenca 5/19 15.03.2022.
Jovana Trifunović Privremena radna licenca 4/19 15.03.2022.
Marina Maljević Privremena radna licenca 11/19 01.04.2022.

Licencirane sudije

LIVE Score